Giải đáp gỡ rối về Luật kế toán - Thuế tại Vĩnh Phúc

Câu hỏi:

Công ty tôi ở Vĩnh Phúc có thuê 01 nhóm công nhân thời vụ (hợp đồng lao động dưới 03 tháng). Nhóm công nhân này cử ra 01 người đại diện ký hợp đồng với Công ty. Vậy việc kê khai thuế TNCN cho nhóm công nhân này như thế nào?

Giải đáp:

Tại Khoản 3, Điều 7 và Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.”

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

=> Căn cứ quy định nêu trên, Công ty khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho các khoản thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên của từng công nhân đồng thời cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các công nhân. Cuối năm khi quyết toán thuế, khai chi tiết tổng thu nhập, tổng số thuế đã khấu trừ của từng công nhân trên phụ lục mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN, không khai tổng thu nhập và tổng số thuế phải nộp của cả nhóm công nhân cho một người đại diện.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

LUẬT SƯ VĨNH PHÚC - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĨNH PHÚC

Luật sư:  VŨ TRƯỜNG HÙNG

Hotline: 0915.101.880 – 0984.638.890

Website: http://luatsuvinhphuc.com.vn

Địa chỉ: Số 58, Phố Hoàng Công Phái, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.


Tin tức liên quan

22-12-2017
Lượt xem: 716

Công ty có thuê 01 nhóm công nhân thời vụ (hợp đồng lao động dưới 03 tháng). Nhóm công nhân này cử ra 01 người đại diện ký hợp đồng với Công ty. Vậy việc kê khai thuế TNCN cho nhóm công nhân này như thế nào?